MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Neznáte hodnotu dědictví?

Zavolejte nám nebo napište!

Obchodní podíl jako předmět dědictví

Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská smlouva přechod zakáže nebo omezí. Zákaz nebo omezení přechodu podílu v akciové společnosti a v bytovém družstvu se zakazuje.

Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh obchodní korporace nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem.

Dědic nemůže odmítat nabytí obchodního podílu, který tvoří součást dědictví, musel by odmítnout celé dědictví. Pokud tak kvůli jiným majetkovým hodnotám obsaženým v dědictví neučinil, nemůže vzniku své účasti na společnosti zabránit.

Protože nikdo nemůže být nucen, aby setrvával ve společnosti proti své vůli, obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ustanovení o dědění podílu:

§ 211 Dědění podílu

  1. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po 3 měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží.
  2. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí podílet na činnosti společnosti, ani když takovouto povinnost určuje společenská smlouva, ledaže se s ostatními společníky dohodne písemně jinak.
  3. Účast dědice ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se o jediného společníka.