MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Pohledávky

Pohledávka představuje právo věřitele požadovat určité plnění po dlužníkovi, které vzniká ze závazkového vztahu. Při oceňování provozně potřebných pohledávek v rámci majetkového ocenění podniku jako celku, především substanční hodnotou, vycházíme z účetní hodnoty, kterou upravujeme (snižujeme) tak, aby odrážela

Oceňování pohledávek pro účely postoupení

Pohledávky nesouvisející s běžným provozem při oceňování podniku jako celku (likvidační nebo substanční hodnotou) oceňujeme na úrovni tržní hodnoty.

Faktory, které ovlivňují hodnotu pohledávky:

Pro výnosové ocenění pohledávek je rozhodující pravděpodobný skutečný peněžní příjem plynoucí z držení pohledávky (splátkový kalendář, realizace zástavy, ostatní) a čas, po který bude pohledávka splácena. Výsledné ocenění pohledávky je pak dáno současnou hodnotou ze splátek, současnou hodnotou ze zástav a příjmy z konkurzu.

Zjištění tržní hodnoty pohledávky je zjištěním hodnoty pohledávky pro průměrného kupujícího, který není předem znám. Subjektivní ocenění je ocenění pro konkrétního věřitele, který může mít specifické podmínky.