MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Obchodní závod

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uvádí:

§ 495

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

§ 502 Obchodní závod

Obchodní závod (dále jen "závod") je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

§ 503 Pobočka

 1. Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.
 2. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

§ 700

 1. Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

Přehled základních metod pro oceňování obchodního závodu

 1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody)
  • Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)
  • Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
  • Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA)
 2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody)
  • Ocenění na základě tržní kapitalizace
  • Ocenění na základě srovnatelných podniků
  • Ocenění na základě srovnatelných transakcí
  • Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu
 3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění)
  • Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen
  • Likvidační hodnota
  • Substanční hodnota na principu reprodukčních cen
  • Substanční hodnota na principu úspory nákladů