MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Pro studenty

Zákonné normy a metodická východiska

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, novelizován Zákonem č. 18/2012 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle stavu k 1. 1. 2015
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
 • Nařízení vlády č. 180/2013 Sb., výpočet úroků z prodlení
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Česká národní banka, Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění (OCE), Verze 1.0, zveřejněno 16. 8. 2010
 • International Valuation Standards Committee, International Valuation Standards 2011 (Mezinárodní oceňovací standardy platné od 1. 1. 2012)
 • TEGoVA,The European Group of Valuers' Associations, European Valuation Standards 2012
 • Český účetní standard pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem
 • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • 500/2004 Sb. správní řád
 • Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině
 • Zákon č. 189/2004, o kolektivním investování
 • Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád
 • Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zák. na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Odkazy

Státní úřady

Slovenské instituce

Mezinárodní instituce

Obchodní banky

Burzy, Raiting

Ekonomické portály

Vysoké školy

Asociace

Literatura