MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Stroje a technologie

Stroje a strojní zařízení lze členit na přístroje, stroje a zařízení a soubory strojů a zařízení (technologické celky).

Oceňování strojů a zařízení v účetnictví

Drobný hmotný majetek je součástí zásob.

Dlouhodobý hmotný majetek se v účetnictví oceňuje

Postup při oceňování strojů

  1. identifikace stroje
  2. technická prohlídka stroje
  3. výchozí cena stroje
  4. výchozí technická hodnota
  5. základní amortizace
  6. srážky a přirážky
  7. technická hodnota
  8. časová cena stroje
  9. cena obvyklá.