MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Finanční majetek

Finanční aktiva v účetnictví

 1. dlouhodobý finanční majetek
 2. krátkodobý finanční majetek
  • peníze
  • účty v bankách
  • krátkodobé cenné papíry a podíly
  • majetkové účasti
  • cenné papíry k obchodování
  • cenné papíry držené do splatnosti
  • cenné papíry realizovatelné

Cenné papíry se v účetnictví oceňují při pořízení pořizovacími cenami. Pro oceňování ke konci rozvahového dne se používá pro cenné papíry ocenění reálnou cenou (fair value). Je definována jako částka, za kterou by mohlo být v transakcích mezi znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek směněno aktivum nebo vyrovnán závazek.

Oceňování finančního majetku mimo účetnictví

 1. peněžní prostředky
 2. cenné papíry

Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.

Kritéria pro ohodnocování dluhopisů:

Základní metody pro ohodnocování dluhopisů: