MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Potřebujete ocenit pohledávky?

Zavolejte nám nebo napište!

Pohledávka představuje právo věřitele požadovat určité plnění po dlužníkovi, které vzniká ze závazkového vztahu.

V účetnictví jsou pohledávky oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Při oceňování provozně potřebných pohledávek v rámci majetkového ocenění podniku jako celku, především substanční hodnotou, vycházíme z účetní hodnoty, kterou upravujeme (snižujeme) tak, aby odrážela

Oceňování pohledávek pro účely postoupení
Pohledávky nesouvisející s běžným provozem při oceňování podniku jako celku (likvidační nebo substanční hodnotou) oceňujeme na úrovni tržní hodnoty.